สูตรฟิสิกส์

ไฟฟ้ากระแสสลับ

สูตร ความต้านทานเชิงความจุ

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
X_{C}=frac{1}{WC}=frac{1}{2pi fC}

–>

สูตร ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
X_{L}=WL=2pi fL

–>

สูตร ความต้านทาน

R = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
frac{V}{I}

–>

XC – ความต้านทานเชิงความจุ (โอห์ม)

XL – ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ (โอห์ม)

R – ความต้านทาน (โอห์ม)

W – อัตราเร็วเชิงหมุน (rad/s)

C – ค่าความจุ (ฟาร์ด)

L – ค่าความเหนี่ยวนำ (เฮนรี)

i_butterfly_spot.gif

สูตร ไฟฟ้ากระแสสลับ

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
I=I_{max}sin (Wt+theta )

–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
V=V_{max}sin (Wt+theta )

–>

I – กระแสที่เวลาใดๆ (A)

Imax – กระแสสูงสุด

V – ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ (V)

Vmax- ความต่างศักย์สูงสุด

W- อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด (rad/s)

t – เวลาใดๆ

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
theta

–> – เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด

สูตร การรวมความต้านทาน

วงจรต่ออนุกรมกัน

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
Z=sqrt{R^{2}+(X_{L}-X_{C})}

–>

วงจรต่อขนานกัน

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
frac{1}{Z}=sqrt{(frac{1}{R})^{2}+}(frac{1}{X_{L}}-frac{1}{X_{C}})^{2}

–>

Z – ความต้านทานเชิงซ้อน (โอห์ม)

XL – ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ (โอห์ม)

XC – ความต้านทานเชิงความจุ (โอห์ม)

a_pig01_coral.gif

สูตร ค่ายังผล , ค่ามิเตอร์ , ค่า RMS (Root Mean Square)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
I_{RMS}=frac{I_{max}}{sqrt{2}}

–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
V_{RMS}=frac{V_{max}}{sqrt{2}}

–>

IRMS – ค่ามิเตอร์ (A)

Imax – กระแสสูงสุด

VRMS – ค่ามิเตอร์ (V)

Vmax – ความต่างศักย์สูงสุด

สูตร กำลังเฉลี่ย

P = IรVร(cosimage<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
theta

–>)

P = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
frac{P_{max}}{2}

–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
P=I_{R}V_{R}=I^{2}R=frac{V^{2}}{R}

–>

P – กำลังเฉลี่ย (วัตต์)

cos image<!–NAMO_EQN__ 160 1
160 1
theta

–> – ตัวประกอบกำลัง

Pmax – กำลังสูงสุด (วัตต์)

สูตร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

c = fimage<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda
–>

c – ความเร็วแสง (3 x 108 m/s)

f – ความถี่ (HZ)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda
–> – ความยาวคลื่น (m)

สูตร การแทรกสอด

S1 p – S2 p = image<!–NAMO_EQN__ 224 1
dSintheta
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{dx}{l}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
nlambda
–>

สูตรจุดปฏิบัพ

S1 p – S2 p = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
nlambda
–> ; n= 0 , 1, 2, …..

i_ladybird.gif

สูตร จุดบัพ

S1 p – S2 p = (n – image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{1}{2}
–>) image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda
–> ; n= 1 , 2, 3, …..

สูตร โพลาไรซ์เซชัน

1n2 = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
Tantheta
–>
p

n = ดรรชนีหักเห

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
theta
–> p = มุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหและสะท้อนทำมุม 90 ํ

(มุมโพลาไรซ์ , มุมบรูวสเตอร์)

ฟิสิกส์อะตอม

สูตร สนามไฟฟ้า

E = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{v}{d}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{f}{q}
–>

สูตร แรงแม่เหล็ก

F = qvb

E = สนามไฟฟ้า (n/c)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
v
–>= ความต่างศักย์ไฟฟ้า (image<!–NAMO_EQN__ 192 1
v
–>)

d = ระยะห่างระหว่าง แผ่นโลหะคู่ขนาน (m)

v = ความเร็ว (m/s)

b = ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (t)

q = ประจุไฟฟ้า (c)

สูตร คำนวนทอมสัน

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{q}{m}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{V}{BR}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
V
–> —– image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{E}{B}
–> —– image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{vprime }{d}
–>

q = ประจุ (c)

m = มวล (kg)

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
V
–> =
ความเร็ว (m/s)

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
vprime
–> =
ความต่างศักย์ (v)

B= สนามแม่เหล็ก (r)

d = ระยะห่าง (m)

E = สนามไฟฟ้า (v/m)

image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{q}{m}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{v^{2}}{2v}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{V}{BR}
–> = image<!–NAMO_EQN__ 192 1
frac{2V}{B^{2}R^{2}}
–>

สูตร มิลลิแกน

qE = mg

q – ประจุ

E – สนามไฟฟ้า

m – มวล

g – แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง

ควอนตัมของพลังงานไฟฟ้า

E = hf

E – พลังงาน

h – ค่าคงที่ของพลังค์ (6.6 x 10-34 J.S)

f – ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
S_{pectrum}
–> ธาตุไฮโดรเจน

L = mvr = nh-

n – เลขควอนตัม 1,2,3, …

h- – image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{h}{2pi }
–> (1.05 x 10-34 J.S)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
triangle E=E_{i}-E_{f}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
h_{f}=E_{i}-E_{f}
–>

Ei – พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

Ef – พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

h – ค่านิจของพลังค์ (6.6 x 10-34 J.S)

f – ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
E_{n}=frac{E_{1}}{n^{2}}=frac{-13.6ev}{n^{2}}=frac{-21ast 10^{-19}}{n^{2}}J
–>

E = hf = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{hc}{lambda }
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda _{nm}=frac{1240}{E(ev)}
–>

ทฤษฎีอะตอมโบร์

rn = n2 (0.53 * 10-10)

Vn= image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{2.18ast 10^{6}}{n}
–>

fn = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{6.55ast 10^{18}}{n^{3}}
–>

rn- รัศมีวงโคจรที่ n

Vn- อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส วงที่ n

fn – ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส ลงที่ n

รังสีเอ็กซ์

qv = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{1}{2}mv^{2}=hf_{max}=frac{hc}{lambda _{min}}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda _{nm}=frac{1240}{V}
–>

q – ประจุ

v – ความต่างศักย์ (V)

h – ค่าคงที่จของพลังค์ (6.6 x 10-34 J.S)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda
–> – ความยาวคลื่น

โฟโต้อิเล็คทริก

Ek = hf – W

Ek – พลังงานจลน์

W – งาน

f – ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

สมมติฐานเดอบรอยล์

โมเมนต์ของแสง

p = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{h}{lambda }
–>

ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda =frac{h}{mv}
–>

หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
(triangle X)(triangle P)geq h^{-}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 144 1
triangle
–>x – ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

image<!–NAMO_EQN__ 144 1
triangle
–>P – ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

สูตร image<!–NAMO_EQN__ 160 1
S_{pectrum}
–> ธาตุไฮโดรเจน

L = mvr = nh-

n – เลขควอนตัม 1,2,3, …

h- – image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{h}{2pi }
–> (1.05 x 10-34 J.S)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
triangle E=E_{i}-E_{f}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
h_{f}=E_{i}-E_{f}
–>

Ei – พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

Ef – พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

h – ค่านิจของพลังค์ (6.6 x 10-34 J.S)

f – ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สูตร ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
E_{n}=frac{E_{1}}{n^{2}}=frac{-13.6ev}{n^{2}}=frac{-21ast 10^{-19}}{n^{2}}J
–>

E = hf = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{hc}{lambda }
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda _{nm}=frac{1240}{E(ev)}
–>

สูตร ทฤษฎีอะตอมโบร์

rn = n2 (0.53 * 10-10)

Vn= image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{2.18ast 10^{6}}{n}
–>

fn = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{6.55ast 10^{18}}{n^{3}}
–>

rn- รัศมีวงโคจรที่ n

Vn- อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส วงที่ n

fn – ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส ลงที่ n

สูตร รังสีเอ็กซ์

qv = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{1}{2}mv^{2}=hf_{max}=frac{hc}{lambda _{min}}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda _{nm}=frac{1240}{V}
–>

q – ประจุ

v – ความต่างศักย์ (V)

h – ค่าคงที่จของพลังค์ (6.6 x 10-34 J.S)

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda
–> – ความยาวคลื่น

สูตร โฟโต้อิเล็คทริก

Ek = hf – W

Ek – พลังงานจลน์

W – งาน

f – ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

สมมติฐานเดอบรอยล์

สูตร โมเมนต์ของแสง

p = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
frac{h}{lambda }
–>

สูตร ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
lambda =frac{h}{mv}
–>

สูตร หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg

image<!–NAMO_EQN__ 160 1
(triangle X)(triangle P)geq h^{-}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 144 1
triangle
–>x – ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

image<!–NAMO_EQN__ 144 1
triangle
–>P – ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

ฟิสิกส์นิวเคลียส

สูตร เวลาครึ่งชีวิต

N = image<!–Nc{N_{0}}{2^{n}}
–>

N – สารตั้งต้น

N0 – สารที่เหลือ

สูตร กัมมันตภาพ

A = image<!–NAMO_EQN__ 176 1
lambda
–>N

A- กัมมันตภาพ

image<!–NAMO_EQN__ 176 1
lambda
–> – ค่าคงที่ของการสลายตัว

N – จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่มีในขณะนั้น

สูตร ค่าคงที่ของการสลายตัว

image<!–NAMO_EQN__ 176 1
lambda
–> = image<!–NAMO_EQN__ 176 1
frac{0.693}{T}
–>

image<!–NAMO_EQN__ 176 1
lambda
–> – ค่าคงที่ของการสลายตัว

T – เวลาครึ่งชีวิต

สูตร จำนวนนิวเคลียส

จำนวนนิวเคลียส = image<!–NAMO_EQN__ 176 1
frac{N_{A}M}{A}
–>

NA – Avogadro Number (6.02 * 1023)

m – มวลสารหน่วยเป็นกรัม

A – เลขมวล

สูตร สมดุลการสลายของกัมมันตรังสี

image<!–NAMO_EQN__ 176 1
frac{N_{1}}{T_{1}}=frac{N_{2}}{T_{2}}
–>

สูตร รัศมีของนิวเคลียส

R = image<!–NAMO_EQN__ 160 1
1.2ast 10^{-15}
–>image<!–NAMO_EQN__ 160 1
^{3}sqrt{A}
–>

R = รัศมีของนิวเคลียส

สูตร พลังงานยึดเหนี่ยว

E = mC2

มวล 1 u เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ 931 MeV

E – พลังงาน (J)

m – มวล (kg)

C – อัตราเร็วแสง (m/s)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s